Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam

Đơn vị vận hành: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Trung Nam

Vị trí: Xã Lợi Hải và Xã Bắc Phong, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận

Quy mô
Công suất: 151,95 MW, được chia làm 03 giai đoạn.

Giai đoạn 1: 39,95MW (17 Tuabin, 2,35 MW)
Giai đoạn 2: 64MW (16 Tuabin, 4 MW)
Giai đoạn 3: 48MW (12 Tuabin, 4 MW)